Gửi cho tôi của mười năm sau

 

Poster

Poster designer: Black

Author: Phác Hi Hòa
Translation: QuickTranslator
Editor: yuanyud
Category: Fluff, drama, HE
Rating: PG-13
Disclaimer: They belong to each other
Status: Completed
Pairing: YunJae ~ 允在 ~ 윤재
Editor’s note: Những dòng in nghiêng là phần thuật lại những mẩu chuyện của mười năm trước.
Summary: Tôi của mười năm sau à, bạn vẫn sống tốt chứ?

***

Part 1 – 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6
Part 7 | Part 8 | Part 9 | Part 10 | Part 11

The End.

Advertisements